Gdy faktura musi być przechowywana dłużej niż 5 lat

Ogólna procedura przechowywania faktur jest zapisana w Regulaminie wypełniania faktury. Mówi się o chronologii i pięcioletnim okresie przechowywania. Ale właśnie okres przechowywania może być inny-w zależności od sytuacji gospodarczej. Ogólne zasady przechowywania faktur zasady przechowywania faktur regulują zasady prowadzenia faktur zatwierdzone rozporządzeniem rządu z dnia 26 grudnia 2011 r.nr 1137. Zgodnie z ust. 10, faktury powinny być przechowywane w porządku chronologicznym według daty ich wystawienia (sporządzenia – w przypadku, gdy dokument nie podlega skierowaniu do nabywcy) lub odbioru w odpowiednim okresie podatkowym. Okres przechowywania faktur elektronicznych jest taki sam jak w przypadku faktur papierowych — 5 lat. Do przechowywania wydrukowanych papierowych kopii faktur elektronicznych firmy nie są zobowiązane. Zostało to określone w piśmie KNF z dnia 6 lutego 2014 r. nr GD-4-3/1984. Początek odliczania okresu przechowywania faktur okres przechowywania dokumentów podatkowych wynosi 5 lat (podst. 8 pkt 1 art. 23 Kodeksu Cywilnego). Dokumenty podatkowe obejmują również faktury. Ale samo wskazanie limitu pięcioletniego nie wystarczy. Musisz zrozumieć, od którego momentu musisz zacząć odliczać ten termin. Wyjaśnień udzieliło Ministerstwo Finansów. Okres przechowywania faktury zaczyna być liczony po zakończeniu okresu, w którym był ostatnio używany do sporządzania sprawozdań podatkowych, naliczania i płacenia podatku, potwierdzania dochodów i wydatków (patrz na przykład pismo Ministerstwa Finansów z 19 lipca 2017 r. nr 03-07-11 / 45829).

Dla uczestników regionalnych projektów inwestycyjnych okres przechowywania dokumentów podatkowych wynosi 6 lat (art. 3 ust. 89.2 NK). Gdy okres przechowywania faktury jest przedłużony całkowity obowiązkowy pięcioletni okres przechowywania faktur może się wydłużyć i znacznie. Jest to związane z przeniesieniem odliczeń podatkowych od podatku VAT zgodnie z zasadami ust. 2 pkt 171 Kodeksu Cywilnego. Przeczytaj w beratorze „praktyczna encyklopedia księgowego” jakie odliczenia można przenieść odliczenia VAT można przenieść w ciągu 3 lat od przyjęcia do ewidencji towarów (robót, usług). Oznacza to, że jeśli firma złoży wniosek o odliczenie z przeniesieniem, wówczas faktura będzie musiała być przechowywana dłużej. Przykład. Jak obliczyć okres przechowywania faktury przy przeniesieniu odliczenia do wykorzystania w działalności podstawowej firma nabyła towar i wprowadziła go do ewidencji w lipcu 2021 r. dostawca przedstawił fakturę nr 200 z dnia 2 lipca 2021 r.pomimo spełnienia warunków do odliczenia, firma zdecydowała się odroczyć odliczenie o 1 rok. Oznacza to, że zostanie zgłoszony dopiero w deklaracji za 3 kwartał 2022 r. pięcioletni okres przechowywania rozpocznie się 1 października 2022 r. i zakończy się 30 września 2027 r. Jeśli firma złoży wniosek o odliczenie w maksymalnym dozwolonym terminie, to fakturę trzeba będzie faktycznie przechowywać przez 8 lat. Przeczytaj w beratorze „praktyczna encyklopedia księgowego” jak ustalić termin przeniesienia odliczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.