Przychody pośrednika: czy uwzględnić odsetki od salda konta

Organizacja działa jako pośrednik w umowie agencyjnej. Pieniądze na zapłatę za towar, a także nagrodę otrzymuje na konto czekowe. Czasami organizacja nie wydaje wszystkich otrzymanych środków na rozliczenia z kontrahentami. Czy musi płacić podatek dochodowy od odsetek naliczonych od kwot, które pozostały po rozliczeniu za towar? Rozliczenie podatkowe kosztów agenta przy obliczaniu podatku dochodowego na zasadzie ogólnej, przy obliczaniu podatku dochodowego Agent nie uwzględnia w ramach swoich wydatków: pieniędzy, innych nieruchomości, które Agent przekazał zleceniodawcy w celu wykonania zobowiązań wynikających z umowy agencyjnej. Na przykład pieniądze otrzymane za sprzedany towar, które Agent przekazał zleceniodawcy; pieniądze wymienione przez agenta na pokrycie kosztów, które zgodnie z warunkami umowy agencyjnej ponosi zleceniodawca. Jednak podatkowa ewidencja dochodów i wydatków organizacji agenta jest z góry określona przez Warunki zawartej umowy agencyjnej. Tak więc wydatki agenta, które popełnił w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy agencyjnej, jeżeli takie koszty podlegają uwzględnieniu w kosztach zleceniodawcy, nie są uwzględniane w kosztach agenta. Ale jeśli Agent ponosi koszty, które zgodnie z umową agencyjną nie powinny być zwracane przez zleceniodawcę, należy je uwzględnić przy opodatkowaniu zysków agenta (pismo Ministerstwa Finansów z 14.02.2020 nr 03-03-07 / 10365). Wcześniej na ten temat: zapłata podatku VAT od wynagrodzenia agenta rozliczanie kosztów u Agenta podatkowa ewidencja dochodów agenta przy obliczaniu podatku dochodowego przy obliczaniu podatku dochodowego Agent nie powinien uwzględniać w swoich dochodach: pieniędzy, które wpłynęły na wykonanie zlecenia na podstawie umowy agencyjnej, chyba że koszty te są uwzględnione w kosztach agenta. Na przykład agent otrzymał gotówkę na zakup towarów dla zleceniodawcy; pieniądze, które dotarły do agenta za sprzedane towary należące do zleceniodawcy. Wszystkie przychody uzyskane przez agenta z realizacji zleceń umowy agencyjnej są przychodami zleceniodawcy. W skład swoich dochodów Agent obejmuje wyłącznie wynagrodzenie agencyjne. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty agentowi wynagrodzenia w wysokości i w sposób określony w umowie agencyjnej. Jeśli umowa agencyjna nie przewiduje kwoty wynagrodzenia agencyjnego i nie można go ustalić na podstawie warunków umowy, wynagrodzenie podlega opłacie w wysokości ustalonej na podstawie ceny, która w porównywalnych okolicznościach jest zwykle pobierana za podobne usługi. Przy tym dochód odsetkowy naliczony od salda na rachunku rozliczeniowym agenta nie jest wynikiem wykonywania przez agenta zleceń na podstawie umowy agencyjnej. W związku z tym od tych kwot podmiot pośredniczący musi zapłacić podatek dochodowy. Taki wniosek wynika z Pisma Ministerstwa Finansów z dnia 22.10.2021 r. nr 03-03-07 / 85491.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.